Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Záverečný účet obce Víťazovce
pdf Záverečný účet 2014
pdf Záverečný účet 2015
Rozpočet
pdf Rozpočet na rok 2015
pdf Rozpočet na rok 2016
pdf Rozpočet na rok 2017 - príjmy
pdf Rozpočet na rok 2017 - výdavky
Rôzne
doc PHSR 2007-2013
pdf Územný plán PSK
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie
docx oznámenie SEA
pdf Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
docx Implementácia projektu P-SCKT
pdf VZN o daniach 2015
pdf oznámenie o strategickom dokumente PHSR PSK
pdf varovanie OR PZ
PDF oznámenie o strategickom dokumente
PDF oznámenie o strategickom dokumente
pdf Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK
docx Sadzobník poplatkov v obci Víťazovce
docx Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
pdf PHSR - PSK 2014-2020
pdf Verejné prerokovanie PSK
pdf Výberové konanie na ,,Hlavného kontrolóra obce,,
pdf PHSR 2016 - 2023 cast 1
pdf PHSR 2016 - 2023 cast 2
pdf Územný plán PSK
pdf Výzva pre majiteľov psov
pdf Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
Výrub drevín
doc Výrub dreviny
PDF Výrub dreviny
doc Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
doc Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
doc Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
pdf Dohoda s UPSVaR §10
Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky
Informácia
odt Poľsko- slovenské centrum konskej turistiky
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky Projektový manažér
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - Projektový manažér
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky Účtovník
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - Účtovník
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Vlastný objekt 1
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Vlastný objekt 1
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Vlastný objekt 1
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Vlastný objekt 1
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia studne 2
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia studne 2
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia studne 2
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia studne 2
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Výbeh pre kone 3
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Výbeh pre kone 3
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Výbeh pre kone 3
PDF Výzva na predloženie cenovej ponuky Výbeh pre kone 3
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - značenie jazdeckých trás
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - značenie jazdeckých trás
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - brožúra
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - brožúra
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - turistická tabuľa
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - turistická tabuľa
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - mapa jazdeckej trasy
pdf Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - mapa jazdeckej trasy
Žiadosti
žiadosti obce rôznym inštitúciám
doc Žiadosť o vyjadrenie sa k osadeniu dopravného zrkadla
doc Žiadosť o zlepšenie mobilného pokrytia
Všeobecné záväzné nariadenie
docx VZN 1/2016 o odpadoch 1.časť
pdf VZN 1/2016 o odpadoch 2.časť
docx VZN 2016 + dodatok č.1
doc Všeobecné záväzné nariadenie obce Víťazovce o prevádzkovaní pohrebiska a domu nádeje
doc VZN o daniach 2015
pdf VZN o u miestňovaní volebných plagátov
doc Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 2013
doc VZN č.1_2013
doc VZN č. 2/2013
pdf VZN 2/2016 o poplatkoch
pdf posledná strana k VZN 2/2016 o poplatkoch